TY+DF

Činoherní režie

Bakalářské studium

Dvouleté magisterské studium

Studenti bakalářského studia Činoherní režie by měli rozumět struktuře divadelní inscenace a být schopni vytvořit samostatně menší scénický tvar. V navazujícím magisterském studiu se prohlubuje schopnost komplexnější interpretace dramatického textu a následného vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce jevištního díla. Studijní program je vyučován ve třech ateliérech. Základní směřování studijních plánů je totožné, výuka se liší pouze vlastní uměleckou zkušeností pedagogů.

Foto: Kateřina Veselá

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi bakalářského studia mohou být:

 • Režiséři ve studiových divadlech a divadlech komornějšího charakteru
 • Asistenti režie v divadle (konzultace s režisérem nad koncepcí inscenace, vedení aktuální režijní knihy, pomoc při organizaci inscenace v zákulisí – přehled o práci techniků, rekvizitářů a dalších jevištních složek, organizace externistů v inscenaci, režie dílčích sekvencí)
 • Pomocní režiséři v rozhlase, televizi, filmu (režie komparzních scén)
 • Zvukoví režiséři (rozhlas, dabing, televize)
 • Režiséři (manažer, dramaturg) agenturních aktivit
 • Výkonní produkční v divadle, televizi či filmu
 • Pedagogové ZUŠ (vedoucí výuky dramatických oborů)
 • Určitý počet absolventů bakalářského studijního programu je zároveň připraven – po splnění požadavků přijímacího řízení – pro studium navazujícího magisterského programu Činoherní režie

Absolventi magisterského studia mohou být:

 • Divadelní režiséři (samostatně činný režisér v kterémkoliv typu profesionálního divadla)
 • Umělečtí ředitelé divadla (nebo umělecký šéf souboru)
 • Režiséři v rozhlase nebo televizi
 • režiséři mediálních projektů
 • režiséři projektů mimo divadelní prostor (příroda, ulice, společenská obchodní centra, happeningy, pouliční divadlo, performance atd.)
 • středoškolští nebo vysokoškolští pedagogové v oblasti činoherní režie, herectví
 • možní uchazeči o doktorský studijní program v oboru Dramatická umění se specializací Činoherní režie

CÍL STUDIA

Cílem studijního plánu je poskytnout posluchačům jednak základní teoretické vybavení, znalosti a vědomosti, jednak je seznámit s konkrétní praktickou divadelní činností. Paralelně je rozvíjena také tvůrčí složka dramaturgického talentu, a to hlavně formou seminářů. Základním cílem magisterského studia činoherní režie je pak vychovat samostatné režiséry – umělce, kteří dokážou vytvářet na základě dramatického textu, ale i na základě původem nedramatických textů, osobité jevištní dílo, v němž se uplatňuje jako dominantní prvek vlastní umělecká představivost a fantazie spolu se schopností vytvářet, za pomoci všech složek divadelní syntézy, strukturovaný jevištní tvar usilující o uměleckou výpověď a směřující k ní. Po oba roky je studium paralelně provázeno přednáškami a semináři z oblasti nové světové dramatiky a divadla, přednáškami nebo semináři z teorie divadla a režie, stejně tak i seminářem práce s veršem nebo s novými médii. Vrcholem tohoto úsilí jsou inscenační klauzurní projekty.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

 • Juraj Augustín
 • Ivan Buraj
 • Martin Čičvák
 • Lukáš Kopecký
 • Zoja Mikotová
 • Lucia Repašská

ATELIÉRY

Ateliér režie a dramaturgie – prof. PhDr. Josef Kovalčuk+

Zastupující vedoucí: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

Pedagogové: doc. Břetislav Rychlík

Dodo Gombár

Specifikou ateliéru je těsné propojení výuky dramaturgie, režie a tvůrčího psaní, spojené s důrazem na rozvíjení předpokladů pro práci s hercem. Pedagogové nechtějí vést studenty k předem danému názoru na divadlo či k jedné konkrétní poetice, ale naopak se snaží objevovat jejich vlastní osobitost a dávat podněty k jejímu rozvíjení.

Výuka v I. a II. ročníku je zaměřena na získání širokého odborného rozhledu v oblasti teorie a dějin divadla, ale také literatury, filmu, filozofie, výtvarného umění a hudby. Studenti procházejí také praktickou hereckou výchovou a poznávají metody herecké práce. Samozřejmou součástí seminářů je konzultace odborných i původních autorských prací, případně adaptací.
V divadelních předmětech je rovnoměrně kladen důraz na problematiku dramatického textu, jeho analýzy a interpretace – a vedle toho na oblast divadelnosti, kde se pracuje s pojmy jako je dramatická a jevištní situace, vnitřní a vnější jednání, vizualizace, ozvláštnění, stylizace atd. Často používanými metodami poznávání bývají srovnávací analýzy různých přístupů k adaptaci dramatických i nedramatických textů, stejně jako záznamů divadelních inscenací.

Od 2. semestru dostávají posluchači zadání na vytváření menších projektů (od práce na dialogu a jevištní situaci přes jevištní ztvárnění prozaického textu až k průřezu dramatickým textem). Od 3. ročníku se podílejí na samostatné práci s posluchači hereckých ateliérů a procházejí také stážemi a asistencemi v divadlech. Své studium potom završují samostatnými pracemi realizovanými ve školním divadelním studiu MARTA.

Ateliér režie a dramaturgie - prof. Mgr. Petr Oslzlý+

Vedoucí: prof. Mgr. Petr Oslzlý

Pedagogové: prof. MgA. Ivo Krobot

Mgr. Barbora Jandová

Programování ateliéru je vedeno snahou pomoci formovat studenty ve všestranné, pro praxi vybavené osobnosti, schopné uplatnit se nejen v různých typech divadel, ale i v širší oblasti umělecké tvorby (při tvorbě projektů na pomezí divadla, hudby, výtvarného umění, uličního divadla, happeningů, performancí atd.).

V první části jde vedle intenzivního studia historie a teorie divadla také o studium dotýkající se filozofie, výtvarného umění, hudby, jazyků atd. To vše směřuje k nabytí teoretické schopnosti a k získání vědomostního vybavení potřebného pro analýzu dramatického a literárního textu s ohledem na jeho další praktickou realizaci či divadelní přepis. Studenti by si postupně měli osvojovat schopnost podrobně a zřetelně hru či jiný literární text současným způsobem scénicky interpretovat. V prvních dvou letech absolvují rovněž hereckou výchovu, která je pro ně východiskem k jejich vlastní režijní a dramaturgické práci s hercem při vytváření nejprve drobných projektů s posluchači herectví (dialogy, event. části hry) směřujícím postupným zvyšováním náročnosti k tvorbě samostatných menších i větších inscenací. Na bakalářské úrovni je vše podřizováno poznávání metody práce s hercem, v magisterském stupni je vedle toho kladen hlavní důraz na schopnost konceptuální inscenační tvorby a samostatnou práci studenta při vytváření stylově kontrastních inscenací a kreací autorského typu.

Současné divadlo je postaveno na týmové spolupráci, v tomto smyslu je v ateliéru propojena výuka dramaturgie a režie (v 1. a 2. roku jsou oba obory odlišovány jen při praktických projektech). Pracovní týmy vytvářejí od počátku společně studenti režie a dramaturgie, na náročnějších projektech spolupracují i se studenty scénografie a divadelního manažerství. Postupně by měli být vedeni také ke spolupráci s mladými hudebními skladateli a hudebními interprety a s mladými tvůrci dalších uměleckých oborů, aby výsledky jejich práce měly charakter generační výpovědi o dnešním světě.

Ateliér režie a dramaturgie - prof. PhDr. Václav Cejpek*+

Vedoucí: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

Pedagogové: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.

MgA. Mgr. Kateřina Hříbková (Menclerová)

MgA. Lucia Repašská, Ph.D.

Divadlo je fenomén, který se zcela specifickými prostředky pokouší stále znovu a znovu vytvářet obraz světa. Přispívá tak velmi osobitě k jeho poznatelnosti. Základní koncepce výuky v ateliéru vychází z takto chápaného pojmu „divadlo“, a proto je hlavní osou studia hledání spojitostí, což je jeden z bytostných principů tvorby. Má-li být divadelní myšlení produktivní, musí dokázat hledat souvislosti, spojovat jednotlivosti ve větší celky, vytvářet řetězy nápadů i souvislé linie fakt, vytvářet polemické situace (střety kontrastů) a zhodnocovat je. Na tomto základním principu je budována struktura jednotlivých přednášek a seminářů i struktura celého studijního programu – třídění, spojování, řetězení. Režie a dramaturgie jsou chápány jako způsob přemýšlení o světě; zároveň je to hledání možností, jak takové přemýšlení vtělit do tvůrčího divadelního činu.

Studijní program směřuje k rozvíjení kreativity a tvůrčí osobitosti posluchače. Důraz je kladen na kontext příbuzných disciplín, které vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce divadelního projektu bezprostředně ovlivňují (literatura, hudba, výtvarné umění, film, apod.). Za velmi důležitou je pak považována práce s hercem jako nejdůležitější prostředek režisérova způsobu jevištního vyjadřování, hledání herecké pravdy, autenticity a bohatě strukturované postavy.

Program bakalářského studia je zaměřen více analyticky a více faktograficky, tedy tak, aby student získal potřebnou vědomostní bázi v oblasti historie a teorie divadla a dramatických umění. Zároveň je ovšem paralelně rozvíjena také tvůrčí složka talentu (představivost a fantazie). V navazujícím magisterském studiu je završeno poznávání struktury dramatického textu. Teorie divadla je prezentována formou případových přednášek k jednotlivým problémovým okruhům moderního divadla; vedle toho se sleduje vztah dramatického textu a divadelní inscenace. Studium je samostatnější, orientované již více k projektům a seminárním pracím. Studenti mají možnost ve značné míře dotvářet v duchu kreditního systému studia svůj studijní program také podle svých specifických zájmů.

*Otevírá se v akademickém roce 2024/25

PRAKTICKÉ INFORMACE

Uchazeči o studium do obou specializací vypracovávají zadané písemné práce, jejichž základem je písemná analýza vybraného dramatického textu a odborná reflexe zhlédnuté inscenace – zadané práce jsou předmětem pohovoru s komisí. Hodnotí se rovněž dodaná vlastní autorská tvorba a míra talentu uchazečů. Během přijímacího pohovoru se testuje motivace, zájem o divadlo, rozhled v daném oboru a kulturním dění obecně. Adepti pracují během přijímacích zkoušek se studenty herectví na zadaných scénických etudách. Součástí přijímacího řízení je prověření jazykových schopností jednotlivých uchazečů a absolvování psychologického testu osobnosti. Talentová zkouška je dvoukolová.

Do navazujícího magisterského studia Divadelní dramaturgie se uchazeči přihlašují s návrhem anotace magisterské diplomové práce a absolventského projektu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: BUDE OTEVŘENO

Dvouleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0