TY+DF

Divadelní produkce

Bakalářské studium

Dvouleté magisterské studium

Cílem bakalářského a navazujícího magisterského studia Divadelní produkce je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení- divadelní inscenace jako projekt v uměleckém programu divadla. Hlavním výstupem je pak realizace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Foto: Archiv DF

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi bakalářského studia Divadelní produkce se mohou stát manažery kulturního projektu (instituce, agentury), tajemníky divadla, produkčními festivalu, marketingovými manažery v divadlech nebo asistenty ředitelů divadel. Případně si mohou založit a řídit vlastní agenturu. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

CÍL STUDIA

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi. Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

 • MgA. Karolína Koubová
 • MgA. Magdalena Lišková
 • MgA. Jitka Honsová
 • MgA. Pavel Plešák
 • MgA. Andrea Kseničová

ATELIÉRY

Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie

Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková

Pedagogové: MgA. Lucie Abou

Mgr. Ondřej Glogar

Mgr. Jan Horský, Ph.D.

MgA. Zdeňka Kujová

doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Mgr. Monika Šimková

MgA. Lenka Tesáčková

JUDr. Lenka Valová

MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Studium je personalizované, studuje se v malých skupinách cca 10 studentů v ročníku, díky čemuž je atmosféra ve výuce osobní a přístup pedagogů individuální. Teoretické znalosti získané v průběhu studia si mohou studenti ověřovat rovnou v praxi:

 • jsou členy tvůrčích týmů, v nichž se potkávají a spolupracují s kolegy z ostatních ateliérů (herci, režiséry, dramaturgy, scénografy…) na školních projektech a inscenacích ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí;
 • setkávají se s domácími i zahraničními odborníky, kteří zprostředkovávají poznatky a zkušenosti z profesní praxe;
 • společně se spolužáky z Ateliéru produkce a jevištní technologie organizují mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER (www.encounter.cz).

V magisterském studiu Divadelní produkce se počet studentů ještě snižuje, přibližně o polovinu, propojení teorie a praxe zůstává zachováno. Studenti:

 • v prvním semestru vyjíždí na povinnou studijní či pracovní stáž v zahraničí nebo pracovní stáž ve vybrané české kulturní instituci;
 • se realizují v praxi na projektech v rámci školy – produkce inscenací ve Studiu Marta a Divadle na Orlí, mezinárodní konference pořádané fakultou, participace na projektech typu Pražské Quadriennale atd.;
 • mají možnost vyjet na akce a festivaly partnerských škol (např. festivaly Zlomvaz – DAMU, Istropolitana – VŠMU).

PRAKTICKÉ INFORMACE

Do bakalářského studia Divadelní produkce a Jevištní technologie jsou přijímáni uchazeči, kteří mají přehled a zájem o kulturu, orientují se v organizaci státu, krajů, obcí a ve financování kultury. V případě Jevištní technologie mají přehled i v této oblasti. Jsou schopni logicky uvažovat a systémově myslet, mají dobré formulační, prezentační a komunikační dovednosti. Jsou samostatní, iniciativní a tvůrčí a nebojí se kreativně řešit problémy. Mají chuť organizovat, spolupracovat a být součástí širšího týmu. Mají zájem o prostředí, aktivně hledají informace (ovládají informační technologie) a jsou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky. Ovládají angličtinu minimálně na středoškolské úrovni a mají zdravotní a fyzické dispozice. A jistě, mají rádi divadlo!

Do navazujícího magisterského studia se mohou hlásit uchazeči, kteří mají úplné vysokoškolské bakalářské vzdělání v oboru nebo příbuzném studijním oboru. Ti, kteří ví, jak se chtějí studijně a profesně profilovat a tuto představu jsou schopni jasně a srozumitelně formulovat. Kromě toho, že ví, co chtějí, mají i jasnou představu, co mohou Ateliéru přinést. Mají produkční zkušenosti z realizace uměleckých projektů a jsou schopni uvažovat v širších souvislostech.

Ukázka testů z přijímacích zkoušek ZDE. 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: BUDE OTEVŘENO

Dvouleté magisterské studium: OTEVŘENO

TY+DF

0