TY+DF

Divadlo a výchova

Bakalářské studium

Dvouleté magisterské studium

V bakalářském studiu je výuka zaměřena na praktické divadelní dovednosti, na metodiku práce s dětmi a mládeží a na získání základních teoretických znalostí z divadla. Navazující magisterské studium je zaměřeno především na získání dalších teoretických znalostí z oblasti divadla a na vlastní autorskou režijně dramatickou tvorbu a pedagogickou práci s neprofesionálními skupinami (sem se řadí děti, mládež, amatérské soubory dospělých, skupiny se specifickými potřebami a podobně).

Foto: Archiv DF

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi bakalářského studia studia prokazují široké znalosti teorie, historie a soudobé praxe dramatické výchovy, divadla a výchovy a amatérského divadla. Disponují základními znalostmi v oblasti teorie divadla, teorie dramatu a historie českého i světového divadla. Základní znalosti mají také v pedagogice a psychologii a znají aktuální kurikulární dokumenty vztahující se k oboru. Absolventi jsou schopni prakticky koncipovat divadelní veřejně prezentovatelné dílo s neprofesionální skupinou i s jednotlivcem. Mohou vést skupinu v procesu tvorby i v procesu vzdělávání vymezeném RVP pro jednotlivé stupně vzdělání. Samostatně vytváří původní dílo menšího rozsahu nebo interpretační dílo, aktivně a tvořivě se podílejí v rámci týmu i na procesu inscenační tvorby. V praktickém životě se uplatní jako pedagogové volného času, divadelní lektoři v profesionálním i amatérském divadle.

Magisterské studium znalosti dále rozšiřuje, prohlubuje a posouvá. Jeho absolventi jsou schopni samostatně vymezit komplexní praktický nebo teoretický problém a řešit jej tvůrčím způsobem s využitím vybraných teorií, metod, postupů a forem oboru, včetně kritické reflexe, například koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dovedou se skupinou amatérů vytvořit původní autorské divadelní dílo většího rozsahu s výrazným tvůrčím vkladem skupiny. Absolventi jsou samostatné tvůrčí osobnosti schopné působit jako učitelé na základních školách, gymnáziích, základních uměleckých školách, středních pedagogických školách, vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření, jako divadelní lektoři a lektoři v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů.

CÍL STUDIA

Cílem je připravovat tvůrčí osobnosti s uměleckým a pedagogickým vzděláním a praxí pro potřeby základního uměleckého vzdělání, pro postupné zavádění doplňujícího oboru dramatická výchova na základní školy a dramatického oboru na gymnázia a pro rozsáhlou oblast volnočasových aktivit, zejména amatérského divadla všech věkových skupin, pro oblast divadelních aktivit skupin se speciálními potřebami a pro různé typy divadelního vzdělávání, formálního i neformálního včetně dalšího vzdělávání pedagogů. Smyslem studia je také zaměření na výzkum v oblasti pedagogického využití divadelních aktivit, zejména v oblasti divadla ve výchově.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

 • Konrád Heczko
 • Marek Jovanovski
 • Milan Rožtek
 • Daniela von Vorst
 • Tereza Strmisková
 • Jana Nechvátalová
 • Juliana Vališková
 • Martin Domkář
 • Zdeňka Kučerová
 • Petra Severinová
 • Alexandr Rychecký
 • Eva Suková
 • Jiří Zajíček
 • Jana Geierová
 • Pavla Houdková
 • Petr Jarčevský
 • Jan Šprynar

ATELIÉRY

Ateliér divadla a výchovy

Vedoucí: prof. PhDr. Silva Macková

Pedagogové: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.

BcA. Jakub Cír

MgA. Miroslav Jindra

MgA. Ondřej Klíč

MgA. Zuzana Klvaňová

MgA. Kamila Konývková Kostřicová

Mgr. Magdaléna Lípová

MgA. Radka Macková

Mgr. Matěj T. Růžička

Ateliér divadla a výchovy vznikl v roce 1992 jako ateliér dramatické výchovy. Zaměření na výuku předmětu dramatická výchova se postupně rozšiřovalo na oblast neprofesionálního divadla (divadla hraného dětmi, mládeží i dospělými amatéry) a na nejrůznější formy výchovy k divadlu a divadlem (divadlo fórum, projekty k inscenacím, divadlo ve výchově). Již při akreditaci nové struktury studia (třístupňové studium rozdělené na bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia) byl magisterský a doktorský obor akreditován jako obor Divadlo a výchova. Od akademického roku 2007/2008 jsme se rozhodli používat i pro ateliér název Divadlo a výchova. Lépe vystihuje zaměření studia i oblast profesního uplatnění absolventů.

V Ateliéru divadla a výchovy se uskutečňují tři stupně studia koncipovaného jako studium umělecko-pedagogické.

 • V bakalářském studiu specializace Divadlo a výchova je výuka zaměřena na praktické dovednosti (hlasové, pohybové, herní, herecké, režijně dramaturgické, sociálně komunikační), na metodiku práce s dětmi a mládeží a na získávání základních teoretických znalostí z oblasti dramatického umění. Studenti vykonají státní zkoušky z předmětů pedagogika, psychologie a didaktika dramatické výchovy, které je opravňují k vykonávání učitelské profese a státní zkoušky z dějin českého a světového divadla a z teorie divadla. Studium zakončí kromě státních zkoušek obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářského absolventského projektu.
 • Dvouleté magisterské navazující studium specializace Divadlo a výchova je zaměřeno především na získávání dalších teoretických znalostí z oblasti dramatického umění a na vlastní autorskou režijně dramaturgickou tvorbu a pedagogickou práci s neprofesionální skupinou (skupiny dětí, mládeže, amatérské soubory dospělých, skupiny se specifickými potřebami apod.).
 • V doktorském studijním programu Dramatická umění je studijní plán zaměřen na rozšíření teoretických znalostí, na vlastní výzkum studentů vztahující se k tématu zpracovávané disertační práce, na jejich vlastní tvůrčí a pedagogickou činnost a další vedlejší výzkumné oborové projekty.

Oblastí, na kterou se ateliér zaměřuje nejvíce, je oblast neprofesionálního divadla. Nejde jen o inscenační tvorbu s divadelními skupinami a soubory dětí, mládeže i dospělých, ale také o různé typy divadelních projektů (projekty k profesionálním inscenacím, divadlo fórum, divadlo ve výchově, participační divadlo, divadelní dílny apod.).
V budoucnu se ateliér bude věnovat dalšímu výzkumu v oblasti zařazení předmětu dramatická výchova do škol (obsah předmětu zaměřený na dramatické umění, tvorba školních vzdělávacích programů, problematika začátečnických skupin v různém věku, otázka klasifikace v předmětu apod.), a to včetně mapování toho, jak je dramatická výchova pojímána a zařazována do škol v zemích EU, a výzkumu v oblasti neprofesionálního divadla.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Při přijímacím řízení do bakalářského studia jsou zjišťovány výrazné talentové předpoklady pro zvolenou specializaci i intelektuální předpoklady. Přijímací řízení probíhá formou praktických skupinových i individuálních činností, při kterých jsou sledovány talentové a studijní předpoklady, schopnosti sociálně-komunikační, tvůrčí, pedagogické a režijně dramaturgické.

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium probíhají formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály. Uchazeči, kteří studovali příbuzné bakalářské studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat dobrou znalost oboru divadlo a výchova.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: BUDE OTEVŘENO

Dvouleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0