TY+DF

Jevištní management a technologie

Bakalářské studium

Cílem bakalářského studia Jevištní management a technologie je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu procesu její transformace. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení – divadelní inscenace jako projekt v uměleckém programu divadla. Hlavním výstupem je pak realizace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Foto: Štěpán Plucar

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi specializace Jevištní management a technologie se mohou uplatnit jako manažeři scénické výroby, vedoucí umělecko-technického provozu, manažeři scénické realizace při divadelních projektech nebo zdivadelňování nedivadelních prostor, techničtí manažeři festivalů. Mohou také vlastnit a pracovat v oborových agenturách. Jejich profesní dráha dále mnohdy směřuje k tomu, že se stanou samostatní osvětlovači a zvukaři v kabinách, mistři osvětlovači, mistři zvuku nebo jevištní mistři.

Autor videa: Štěpán Plucar

CÍL STUDIA

Cílem studia je rozvinout osobnost studenta tak, aby se po ukončení školy orientoval v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozuměl divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesionálnímu slovníku (včetně toho mezinárodního) a uměl využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi. Student by měl také umět projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. A samozřejmě i kriticky myslet a převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • BcA. Jan Hons Šuškleb
  • BcA. Vilém Jonáš
  • BcA. Igor Staškovič
  • MgA. Lukáš Nábělek

ATELIÉRY

Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie

Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková

Pedagogové: MgA. Lucie Abou

Ing. Ondřej Bulva

Mgr. Ondřej Glogar

Mgr. Dominika Fišerová Kuntzmannová

MgA. Jakub Mareš

MgA. Lukáš Nábělek

doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Mgr. Monika Šimková

BcA. Jan Škubal

MgA. Lenka Tesáčková

JUDr. Lenka Valová

MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Studium je personalizované, studuje se v malých skupinách cca 5 studentů v ročníku, díky čemuž je atmosféra ve výuce osobní a přístup pedagogů individuální. Teoretické znalosti získané v průběhu studia si mohou studenti ověřovat rovnou v praxi:

  • jsou členy tvůrčích týmů, v nichž se potkávají a spolupracují s kolegy z ostatních ateliérů (herci, režiséry, dramaturgy, scénografy…) na školních projektech a inscenacích ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí;
  • setkávají se s domácími i zahraničními odborníky, kteří zprostředkovávají poznatky a zkušenosti z profesní praxe;
  • společně se spolužáky z Ateliéru produkce a jevištní technologie organizují mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER (www.encounter.cz).

PRAKTICKÉ INFORMACE

Do bakalářského studia Divadelní produkce a Jevištní technologie jsou přijímáni uchazeči, kteří mají přehled a zájem o kulturu, orientují se v organizaci státu, krajů, obcí a ve financování kultury. V případě Jevištní technologie mají přehled i v této oblasti. Jsou schopni logicky uvažovat a systémově myslet, mají dobré formulační, prezentační a komunikační dovednosti. Jsou samostatní, iniciativní a tvůrčí a nebojí se kreativně řešit problémy. Mají chuť organizovat, spolupracovat a být součástí širšího týmu. Mají zájem o prostředí, aktivně hledají informace (ovládají informační technologie) a jsou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky. Ovládají angličtinu minimálně na středoškolské úrovni (min. B1) a mají zdravotní a fyzické dispozice. A jistě, mají rádi divadlo!

Kompletní podmínky pro přijetí ke studiu ZDE. 

Ukázka testů z přijímacích zkoušek ZDE. 

Elektronická přihláška ZDE.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: OTEVŘENO

TY+DF

0