TY+DF

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Bakalářské studium

Dvouleté magisterské studium

Bakalářské studium připravuje absolventy orientované v rozhlasové, televizní a filmové oblasti, vázané na dramatické umění. Profese televizního a rozhlasového dramaturga a scenáristy vyžaduje jak specializovanou autorskou průpravu, tak širší znalosti v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů. V rámci navazujícího magisterského studia jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, jichž student nabyl na bakalářském stupni.

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi bakalářského studia prokazují odborné znalosti v oblasti teorie a historie audiovizuální a audiální tvorby i dramaturgické tvorby. Zvládají kriticky nahlížet a adekvátně aplikovat tvůrčí metody a postupy. Jsou připraveni k originálnímu využívání a rozvíjení myšlenek, postojů a tvůrčích aktivit napříč mediálním spektrem, s důrazem na scenáristickou a autorskou tvorbu. Prohlubují si znalosti ve vybrané oblasti studia – rozhlas, televize, film, nová média – a dokážou aktivně využívat kreativní přesahy do dalších souvisejících oborů. Současně také ovládají základní problematiku autorských práv a jejich využití.

Díky komplexním znalostem nejnovějších poznatků v oboru dokážou absolventi magisterského studia originálně využívat a rozvíjet myšlenky, postoje a tvůrčí aktivity napříč mediálním spektrem, s důrazem na scenáristickou a autorskou tvorbu. Dovedou vytvořit originální rozhlasové dramatické či experimentální dílo a dokumentární a publicistická rozhlasová díla ve vysílatelné kvalitě. Scenáristicky pak realizovat dramatické či dokumentární audiovizuální dílo. Umí aplikovat originální tvůrčí metody v oblasti audiovize a multimédií, dramaturgicky zabezpečit tvorbu rozhlasových a televizních pořadů, vytvářet odborné lektorské posudky scénářů, vytvářet scénáře celovečerního formátu, dramaturgicky vést vývoj scénáře hraného i dokumentárního díla a pracovat v kreativních týmech veřejnoprávních médií i v nezávislých produkcích.

CÍL STUDIA

Cílem bakalářského studia je výchova profesionálů, kteří jsou technicky zruční, přemýšliví a zároveň kreativní. Vzhledem k aktuálnímu vývoji digitálních technologií jsou studenti vedeni k důslednému a komplexnímu rozvinutí autorských schopností nejen na úrovni scenáristické, ale také na úrovni realizační. Magisterské studium pak vychovává profesionály ve svém oboru, kteří jsou schopní vytvářet autorské projekty, náměty a scénáře realizovatelné ve veřejnoprávních médiích i nezávislých produkcích. Mohou rovněž zastávat pozice dramaturgů, kreativních producentů či programových pracovníků.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • Jan Motal
  • Dora Kaprálová
  • Richard Komárek
  • Matěj Randár
  • Tereza Reková
  • Kamila Zlatušková

ATELIÉRY

Ateliér Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Garant oboru: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph. D.

Odborný asistent: MgA. Eva Schulzová, Ph. D.

Pedagogové: prof. Mgr. Jan Gogola

prof. PhDr. Alena Blažejovská

PhDr. Pavel Aujezdský

MgA. Iveta Novotná

Mgr. Jan Němec

MgA. Tereza Reková

Mgr. Štěpán Hulík

Webové stránky: http://rtds.jamu.cz/

Koncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scenáristy vyžaduje jak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů.

Cílem výuky je výchova dramaturgů a scenáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví. Studijní program proto kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů zahrnuje výuku zaměřenou na společenský kontext masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu a jeho dějiny, na uměleckou kritiku a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. V seminářích autorské tvorby (creative writing) a při výuce o mediálních žánrech jsou studenti soustavně vedeni k samostatným pokusům o publicistické, prozaické a dramatické útvary. Zvláštní pozornost se věnuje rozhlasovým a televizním adaptacím literárních děl.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji digitálních technologií, vedoucímu k zásadní proměně podmínek a požadavků kladených na tvůrčí i programové pracovníky v oblasti médií, jsou studenti vedeni k důslednému a komplexnímu rozvinutí autorských schopností nejen na úrovni scenáristické, ale také na úrovni realizační. Úměrně svému nadání se pak mohou uplatnit jako samostatní tvůrci schopní vytvářet autorské projekty v celé šíři kroků nezbytných k finální podobě díla (rozhlasové a audiovizuální dokumentární a publicistické pořady, krátké audiovizuální dramatické tvary) nebo jako poučení, v dané oblasti dobře orientovaní tvůrci, pracující v rámci realizačních týmů, na bázi veřejnoprávních médií nebo soukromých produkcí.

Studium v rámci Divadelní fakulty posluchačům umožní kontakt s řadou jiných oborů dramatických umění, s jejich akcemi a projekty, a také s pracovníky veřejnoprávních médií.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Do prvního kola uchazeči zašlou tři vlastní prozaické nebo dramatické texty, rozbor celovečerního hraného filmu a hutné reflexe tří televizních dramatických děl, tří dokumentárních filmů, tří rozhlasových her a tří rozhlasových dokumentů, následně probíhá vyhodnocení zaslaných materiálů bez přítomnosti uchazeče. Ve druhém kole pak uchazeč prokazuje kulturní rozhled, schopnost bezprostřední práce na zadané téma a následuje pohovor. Pokud vše proběhne úspěšně, je přijat na tříleté bakalářské studium. Do magisterského studia je třeba společně s přihláškou dodat koncepci magisterské diplomové práce a magisterského absolventského projektu. Dále pak portfolio vlastních tvůrčích prací. Na základě úrovně zaslaných podkladů jsou uchazeči pozváni k pohovoru, kde jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: BUDE OTEVŘENO

Dvouleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0