TY+DF

Audiovizuální tvorba a divadlo

Bakalářské studium

Dvouleté magisterské studium

Audiovizuální tvorba a divadlo propojuje divadelní svět a svět nových médií. Reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímá ho jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

Foto: Pavlína Taubingerová

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi specializace Audiovizuální tvorba a divadlo působí v televizních studiích na pozicích režisérů, střihačů či kameramanů. Uplatnění nacházejí i jako samostatní fotografové v dokumentární a divadelní oblasti a někteří spolupracují s divadly jako nezávislí audiovizuální tvůrci.

CÍL STUDIA

Cílem bakalářského studia je připravit budoucí absolventy na praktické úkoly v oblasti audiovize a fotografie tak, aby byli schopni samostatně pracovat s moderními technologiemi na profesionální úrovni, především v oblasti záznamu divadelních představení a dokumentaristiky. Navazující magisterské studium pak rozvíjí tvůrčí potenciál studentů především v oblasti autorské audiovizuální tvorby na jevišti a při práci s audiovizuálním/fotografickým záznamem dokumentárního až experimentálního charakteru včetně profesionální postprodukce.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • Jakub Kořínek - televizní režisér
  • Tomáš Bláha - AV tvůrce videoklipů
  • Ondřej Šálek - dokumentarista
  • Pavel Klement - fotograf
  • Petr Chodura - fotograf

ATELIÉRY

Ateliér audiovizuální tvorby a divadla

Vedoucí: doc. Mgr. Petr Francán

Odborný asistent: Jiří Vanýsek

Pedagogové: MgA. Tomáš Gruna

Mgr. et MgA. Barbora Herčíková (MD)

Mgr. Pavel Jirásek

doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Mgr. Aleš Záboj

MgA. Jakub Mareš

BcA. Jakub Cír

Ing. Dalibor Vlašín, Ph.D.

Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje na nové umělecké a technické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivního umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

Vstupem elektronických audiovizuálních výrazových prostředků do divadelní tvorby, se otevřel prostor pro nové specifické umělecké disciplíny, od živých multimediálních audiovizuálních produkcí, přes adaptace původně divadelních tvarů, až po přímý přenos divadelních představení a dramatických aktivit. Takto vzniklé umělecké tvary mají v současné době hned několik využití. Stávají se například součástí programové nabídky masmédií a ve své audiovizuální podobě se obracejí k nejširšímu publiku. Zásadně se tak rozšiřuje možnost mapování divadelního potenciálu v celém průběhu zrodu dramatického tvaru. Jsou-li výstupy kvalitní, získávají takto vzniklé záznamy navíc rozměr dokumentu, umožňujícího zpětnou reflexi jinak těžko transformovatelného a prchavého divadelního prožitku. Zvyšuje se tak možnost komplexněji sledovat vývoj dramatických umění a zásadně se proměňují podmínky odborné teoretické dokumentace a výzkumu této sféry.

Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém prostoru, vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je, prostřednictvím uměleckého záznamu, kultivace budoucích tvůrců ke kvalitní reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby tak v kontextu historickém.
Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření, získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech. Absolvent je schopen propojit svůj tvůrčí umělecký vklad, teoretické vědomosti a analytické schopnosti s odbornými technickými znalostmi k vytvoření uměleckého audiovizuálního díla nebo divadelního projektu, využívajícího principy multimediální komunikace.

Ateliér audiovizuální tvorby a divadla principiálně respektuje tvůrčí vedení ateliérů dramaturgie a režie JAMU, doplňuje je o nezbytné ukotvení umělecké tvorby ve schopnosti technicky ovládat a zvládat technologie nezbytné k jejich prezentaci, dokumentaci a archivaci s pěstováním zřetele na specifičnost divadelní a audiovizuální tvorby současnosti. Zejména tento vztah odlišuje absolventy Ateliéru audiovizuální tvorby a divadla od absolventů jiných filmových, audiovizuálních a čistě odborně technicky zaměřených oborů.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Přijímací řízení do bakalářského studia je dvoukolové. V prvním kole hodnotí komise zaslané materiály, ve druhém kole probíhá zkouška formou rozhovoru nad zaslanými materiály. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je jednokolové a u přijímacích zkoušek se ověřuje obecná znalost z oblasti dějin umění (divadlo, film, fotografie), schopnost samostatné umělecké činnosti (reflexe vlastní tvorby), technologické předpoklady uchazečů a jejich motivace ke studiu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: BUDE OTEVŘENO

Dvouleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0