TY+DF

Činoherní herectví

Čtyřleté magisterské studium

Studium Činoherního herectví nabízí znalosti z historie a současnosti celosvětového divadla. Studenti si osvojí nezbytné dovednosti pro jevištní tvorbu na profesionální úrovni. Během studia je kladen důraz na schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů, jejich tvůrčí aplikace a další rozvoj. Studium je završeno absolventským výkonem ve Studiu Marta nebo v Divadle na Orlí. Výuka probíhá ve čtyřech samostatných ateliérech a jejich metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi Činoherního herectví dokážou ve své vlastní umělecké tvorbě kritickým a originálním způsobem prakticky využívat prvky různých hereckých metod a teorií. Orientují se v problematice odborné analýzy divadelních inscenací a hereckého výkonu a mají schopnost samostatné analýzy odborného textu. Zvládnou stanovit vhodnou metodu pro hereckou interpretaci textu a jsou schopni jejího praktického provedení na profesionální úrovni. Současně vykazují vysokou pohybovou vybavenost a jsou schopni tvůrčí spolupráce s hereckými partnery i s užším inscenačním týmem při vzniku představení. Při následující práci pak budují linii vlastního názoru a svojí tvorbou se podílí na výzkumu umění.

CÍL STUDIA

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované dramatické umělce. Studium klade důraz na komplexní znalosti historie i současnosti českého a světového divadla. Absolventi pak prokazují hluboké znalosti teorií a metod herecké tvorby, které dokážou kriticky konfrontovat s vlastními poznatky, zkušenostmi a názory, a jsou připraveni je originálně využívat a rozvíjet.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • Miroslav Donutil
  • Boleslav Polívka
  • Pavel Liška
  • Erika Stárková
  • Radúz Mácha

ATELIÉRY

Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana+

Vedoucí: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

Pedagog: MgA. Jana Štvrtecká-Kaločová

Ateliér se snaží vytvářet podmínky pro studium herectví jako oboru v celé jeho šíři. S vědomím existence různých přístupů, postupů a technik v herecké tvorbě klade základní důraz na herectví, které je chápáno jako umění přesáhnout sama sebe přetělesněním a přeosobněním. Psychosomatická cvičení, etudy, jevištní projekty v prvním ročníku vedou posluchače k hledání a objevování nejen sebe, ale v napětí mezi autenticitou vnitřního procesu a hravostí vnějších podmínek jsou vytvářeny předpoklady k tvůrčímu přesahu sama sebe. Celá herecká výchova a první pokusy tvořivosti se vřazují do souvislosti s budoucí vědomou tvorbou herce. Druhý ročník je zaměřen na seznamování, ozřejmování a ovládnutí základních principů vědomé herecké tvorby, jejímiž inspirativními zdroji jsou témata světové i české literatury, ale i vlastní tvorba posluchačů. Práce herce při tvorbě jevištní postavy je chápána jako tvůrčí proces, ve kterém herec přesahuje sebe dramatickou postavou a jevištní postavu pak přesahuje sebou v procesu vespolného jednání.

Ateliér činoherního herectví Josefa Morávka*+

Vedoucí: Mgr. Josef Morávek

Ateliér vychází z myšlenky, že pro dosažení pravdivosti role je nutné pomoci studentovi pochopit pravdu o sobě samém. Uvědomit si své já ve hře, při cvičeních pro rozvoj fantazie a při improvizacích v etudách. Naučit se ukládat do emoční paměti své životní reakce a vyvolávat je k životu, když to role vyžaduje.

V prvních ročnících je podstatné pomoci posluchačům porozumět, že při hereckém jednání musí zapojit celé tělo, celý psychofyzický mechanismus. Proto je nedostačující dát jim při cvičení cíl, ale je nutné, aby tento cíl přesahoval rámec bezprostředního syžetu cvičení. Student musí pochopit, že partner na jevišti je nutnost. I když je na jevišti sám, stejně vede dialog. Na základě tohoto objevu K. S. Stanislavského jsou rozpracovány působivé systémy hereckého tréninku od M. Čechova po P. Brooka a J. Grotowského, které rozvíjejí základní prvky moderní herecké techniky, z nichž první je cílevědomá, soustředěná pozornost, která je nasměrovaná na partnera, na objekt.

Od druhého ročníku se předpokládá práce s textem. Studenti sami zkouší prvky různých existujících metod hereckého tréninku s pedagogem, a hledají také vlastní metody. Třetí a čtvrtý ročník je zaměřen hlavně na spolupráci s pedagogy a režiséry při tvorbě studentských představení. Důraz je kladen především na týmovou práci.

Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra+

Vedoucí: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Pedagogové: Mgr. Michal Bumbálek

Mgr. Eva Jelínková

V našem ateliéru je herectví vnímáno jako profese vyžadující jak technickou připravenost, tak i tvůrčí zodpovědnost. Základ studia spočívá ve zkoumání a rozvíjení individuálního jevištního potenciálu studenta a jeho využití především při tvorbě postavy. V prvním semestru se studenti v hereckých improvizacích zaměřují na osvojování autentické jevištní existence v podmínkách organického mlčení. Ve druhém směřují k tvorbě dramatického jednání (okolnosti, motivace, přizpůsobení) v rámci etud s improvizovaným textem. Třetí semestr zkoumá různé přístupy ke kompozici obrazu postavy a čtvrtý závislost způsobu její tvorby na inscenačním stylu. V dalších semestrech spolupracují s pedagogy herectví a studenty režie na přípravě představení, ve kterých se postupně zvyšuje rozsah a náročnost jednotlivých úkolů. Záměrem ateliéru je rovněž umožnit těsnou spolupráci jak s pedagogy ostatních hereckých ateliérů, tak i jiných divadelních škol.

Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové+

Vedoucí: doc. Mgr. Igor Dostálek

Pedagog: MgA. Andrea Buršová, Ph.D.

I. ročník je věnován především různým improvizačním cvičením, jejichž cílem je uvolnění toku fantazie, rozvíjení partnerského a situačního cítění a způsobu používání hereckých výrazových prostředků. Další fáze je věnována herecké fixaci a opakovatelnosti improvizovaných scén, od spontánnosti se přechází k přesnější struktuře a scénickému tvaru. Ve II. ročníku se soustředíme na práci s literárními předlohami. Středem pozornosti se stává maximální konkrétnost jednání a odvážnost hereckého výrazu. Zatímco v I. ročníku se studenti snaží v zadaných okolnostech přesáhnout své úzké privátní Já, ve II. ročníku se pokoušíme dotknout tajemství herecké proměny.

III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentům stát druhou přirozeností, nesmí imaginaci překážet, ale naopak ji musí vizualizovat do intenzivního výrazu. Kromě hereckých projektů (III. ročník) se v ateliéru dále prohlubují disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnější herecké techniky – pohybová a herecká tvorba, rozvoj mluvního výrazu, zpěv, základy pohybového divadla apod. V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) a poznávat tajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku vytvoří ateliér až 5 inscenací ve studiu Marta.

*Otevírá se v akademickém roce 2024/25

PRAKTICKÉ INFORMACE

Přijímací řízení probíhá zpravidla ve dvou, výjimečně ve třech kolech. Do prvního kola je uchazeč vyzván k nastudování zpaměti a k hereckému ztvárnění dvou až tří libovolných monologů z dramatické literatury a také dvou až tří libovolných textů žánru poezie a prózy. Ve druhém (případně třetím) kole dochází také na zadání improvizačních úkolů přímo na místě. Komise může také postupujícím do dalšího kola uložit přípravu konkrétních textů, například vybraného dialogu dvou postav. Vyžaduje se také lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti a osvědčení od foniatra.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Čtyřleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0