TY+DF

Divadlo a výchova pro Neslyšící

Bakalářské studium

Dvouleté magisterské studium

Cílem bakalářského studia Divadlo a výchova pro Neslyšící je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním pro praxi s akceptací specifik studentů i cílových skupin dětí, mládeže a dospělých. Je kladen také důraz na kultivaci a vzdělání v oblasti uměleckého využití znakového jazyka a uměleckého tlumočení do znakového jazyka. Magisterské studium rozvíjí především divadelní oblast tohoto oboru a zkoumá možnosti divadla jako výchovného prostředku.

Foto: Archiv DF

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi bakalářského studia specializace Divadlo a výchova pro Neslyšící se mohou uplatnit jako lektoři volnočasových aktivit v organizacích a institucích, které se zaměřují na oblast umění ve výchově a vzdělání, v divadlech i při realizaci vlastních tvůrčích projektových aktivit. Absolventi se dále uplatňují jako herci, tvůrci a tlumočníci českého znakového jazyka v České televizi, konkrétně v ČTD.

Absolventi magisterského studia nacházejí uplatnění ve sféře školství i kultury, jako lektoři volnočasových aktivit, potvrzuje se totiž, že názornost a vlastní prožitek jsou nezastupitelnými principy ve výuce neslyšících dětí a mládeže. Absolventi umí volit a spoluvytvářet metodiku oboru pro pedagogický proces, jsou schopní přesvědčivě a profesionálně prezentovat odborníkům i veřejnosti odborné názory, kritické postoje i specifické přístupy v českém, českém znakovém i mezinárodním znakovém systému. 
Jsou nositeli kultury Neslyšících a stávají se identifikačními vzory hodnými následování.

CÍL STUDIA

Cílem studia je připravit odborníky s uměleckým a pedagogickým vzděláním.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • Divadlo Neslyšících
  • Divadlo Tiché Iskry (Slovensko)
  • Skupina Hands Dance
  • Divadelní spolek OUKEJ

ATELIÉRY

Ateliér Divadlo a výchova pro Neslyšící

Vedoucí: prof. PhDr. Veronika Broulíková

Pedagogové: prof. Mgr. Zoja Mikotová

MgA. Adéla Kratochvílová Ph.D.

BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS.

Mgr. Daniela Vacková

Výchovná dramatika Neslyšících se zaměřením na pohybové výchovné disciplíny (VDN) je tříleté bakalářské studium s možností navazujícího magisterského studia v denní i kombinované formě, které je koncipováno jako umělecko pedagogický obor. Ateliér VDN byl založen v roce 1992.

Všichni studující absolvují v průběhu studia předměty, které rozvíjejí jejich pohybové schopnosti a rozšiřují pohybové dovednosti – k tomu přispívají předměty jako základní pohybová průprava, akrobacie, moderní a klasický tanec, step, žonglování, práce s náčiním.

Základní složkou studijního plánu je předmět „pohybové divadlo“. Zde se studenti seznámí s pantomimou, snaží se proniknout do tajů divadelní tvorby, která využívá prvků totální komunikace. Důraz je kladen na individuální pohybovou a výtvarnou kreativitu studentů. Doplňující předměty jsou výtvarné techniky, kurz práce s maskou a loutkou a kurz líčení. Všechny získané dovednosti a znalosti uplatní studenti v pedagogické praxi při konkrétní a cílené práci s dětmi a mládeží. Divadelní praxi získají formou představení pro veřejnost v Divadelním studiu Marta a v jiných divadlech v rámci výměnných stáží a účastí na festivalech.

Na pomezí praxe a teorie se pohybuje psychologie sebepoznání, relaxační techniky a logopedie. Ke studiu patří i zdokonalování se v českém znakovém jazyce, studium cizích jazyků a práce s médii. Z oblasti teorie získávají studenti znalosti v předmětech: dějiny kultury, dějiny pohybového divadla, historie péče o Neslyšící, zdravověda, základy školní hygieny, speciální pedagogika, surdopedie, pedagogická a vývojová psychologie.

Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním překladem do českého znakového jazyka. Studenti mají k dispozici i písemný záznam teoretických přednášek a průběžné individuální konzultace k daným předmětům. Tlumočník do českého znakového jazyka je přítomen i na všech akcích, které škola pořádá. Přestože neslyšící studenti mají vlastní studijní program, žijí, studují a pracují v jedné budově společně se slyšícími studenty všech studijních oborů JAMU. Mají tak možnost využívat bohatě strukturovaný program divadelní fakulty.

Nedílnou součástí nabídky ateliéru VDN je soustavná inovace a aktualizace oborových předmětů. Týká se to především historie a nových trendů ve vzdělávání neslyšících dětí, mládeže a dospělých. Do výuky se zapojují neslyšící absolventi oboru, ale i neslyšící absolventi FF UK v Praze, kteří vyučují komplexně český znakový jazyk.

Ateliér VDN dále nabízí studentům v rámci projektových aktivit ojedinělé a atraktivní kurzy se zahraničními osobnostmi. Jsou to především profesionální umělci a experti světové úrovně, kteří mohou obohatit a doplnit stávající studijní program v oblasti pohybového a vizuálního divadla, pantomimy, cirkusové pedagogiky, dále pak v oblasti uměleckého jevištního znakového projevu a například také mezinárodního znakového systému.

Ateliér VDN aktivně spolupracuje se všemi institucemi, které nabízejí možnost uplatnění absolventům oboru. Jsou to především školy pro sluchově postižené děti a mládež, divadla a další společenské a vzdělávací instituce nejen pro sluchově postižené děti, mládež a dospělé.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Přijímací zkoušky do bakalářského studia jsou jednokolové, v jejich rámci je nutné prokázat výrazné talentové a intelektuální předpoklady a dobrou zdravotní a fyzickou dispozici. Dále také prokázat tvůrčí a komunikativní kreativitu, základní vědomosti a znalosti v oblasti divadelnictví, pedagogiky a psychologie, orientaci v kultuře Neslyšících, znalost znakového jazyka nebo předpoklady pro úspěšné zvládnutí znakového jazyka.

Na magisterské studium jsou přijímáni studenti s úplným vysokoškolským bakalářským vzděláním z Dramatických umění. Uchazeči, kteří studovali příbuzné studijní programy, musí v ústní zkoušce prokázat znalost oboru. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad zaslanými materiály, tedy nad návrhem a anotací diplomové práce a magisterského absolventského projektu.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: BUDE OTEVŘENO

Dvouleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0