TY+DF

Dramatická umění

Doktorské studium

Smyslem doktorského studijního programu Dramatická umění je umožnit absolventům Divadelní fakulty JAMU a příbuzných studijních programů další, vysoce specializované umělecké a vědecké vzdělání.

Foto: Nikola Minářová

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi doktorského studijního programu Dramatická umění jsou schopni nejen samostatné umělecké tvorby, ale také její poučené reflexe ve světle nejnovějších poznatků současné teorie divadla. Spojují přirozené předpoklady umělecké tvorby se schopností vědecké analýzy při přípravě projektů, při procesu jejich vzniku i při jejich hodnocení. Jak vyplývá z povahy divadelního umění, musí být schopni pracovat v týmech, přinášejí však také své vlastní podstatné a inspirativní podněty, jimiž ovlivňují konečnou podobu uměleckého artefaktu (např. divadelní inscenace), který na základě týmové práce vznikne.

Díky schopnosti reflektovat proces divadelní tvorby a analyzovat jeho jednotlivé fáze by měli dokázat vést umělecké kolektivy, v nichž vznikají divadelní (mediální aj.) projekty. Podle jednotlivých oborových specializací aplikují své znalosti a svůj talent i mimo oblast divadla, např. v pedagogické či manažerské práci. Znalosti z metodologie vědecké práce je předurčují také k odborné publikační činnosti, např. v odborných divadelních časopisech či v samostatných knižních monografiích. Touto formou se podílejí na dalším rozvoji divadelního umění.

CÍL STUDIA

V magisterských programech jsou studenti vzděláváni jako tvořiví umělci, součástí jejich absolutoria je mimo jiné i umělecký výkon, tedy artefakt, jímž může být režie či dramaturgie inscenace, autorství dramatického textu či jeho překlad do češtiny a další. Doktorský studijní program se pak zaměřuje právě na uměleckou tvorbu a také na její vědeckou analýzu a reflexi. Student tak pokračuje, s jistou dávkou zkušenosti z vlastní umělecké tvorby v praxi, v hledání nových uměleckých postupů ve svém oboru, ve zkoumání těchto postupů a v analýze a reflexi jejich výsledků, které pak zase zpětně ovlivňují jeho další uměleckou tvorbu.
Dalším, neméně důležitým úkolem, který si doktorský studijní program klade, je výchova nových pedagogů uměleckých oborů pro vysoké umělecké školy, především v divadelní oblasti. Proto jsou studenti vedeni k samostatné pedagogické aktivitě. Ta se realizuje většinou ve 2. a 3. ročníku studia, a to buď formou pedagogické asistence, nebo s tématem disertační práce.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • David Drozd
  • Marek Horoščák
  • Jan Motal
  • Lukáš Rieger
  • Hana Slavíková

PRAKTICKÉ INFORMACE

Uchazeči o studium čtyřletého doktorského programu musí mít ukončené magisterské studium v oboru dramatická umění nebo v příbuzném oboru, musí být schopni samostatné tvorby a její teoretické reflexe a samostatného výzkumu umění či výzkumu uměním. Předkládají mj. strukturovaný životopis, koncepci disertační práce a nepovinně doklady o své umělecké praxi.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Doktorské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0