TY+DF

Muzikálové herectví

Čtyřleté magisterské studium

Muzikálové herectví vzniklo na JAMU v roce 1990 a po celou dobu reaguje na vývoj v inscenacích muzikálových děl. Výuka je neustále doplňována o nové disciplíny. Studenti získají znalosti z historie a současnosti divadla, schopnost reflexe a analýzy hereckých postupů a jejich tvůrčí aplikace. Studium je završeno absolventským výkonem v Divadle na Orlí nebo ve Studiu Marta. Výuka probíhá ve třech samostatných ateliérech a jejich metodika je určována osobností konkrétního vedoucího.

Foto: Paulína Ščepková

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolvent Muzikálového herectví opouští školu jako komplexně připravený umělec schopný ve své práci spojovat více žánrů – herectví, pohyb a zpěv. Díky této kombinaci bude jeho práce pestřejší a na trhu práce bude mít také vyšší šanci na zajímavé uplatnění.

CÍL STUDIA

Cílem studia je soustředěná příprava na profesionální zvládání rolí v divadelních inscenacích s důrazem na hudební divadlo. Absolventi jsou vybaveni praktickými a teoretickými dovednostmi z oboru herecké tvorby, pohybových disciplín a zpěvu i dějinnými souvislostmi.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • Roman Vojtek
  • Jitka Čvančarová
  • Daniela Šinkorová
  • Dušan Vitázek
  • Radka Coufalová

ATELIÉRY

Ateliér muzikálového herectví - doc. Mgr. Sylva Talpová+

Vedoucí: doc. Mgr. Sylva Talpová

Odborný asistent: MgA. Aleš Kohout

Výuka v ateliéru je koncipována tak, aby vedla studenty přes proces sebedisciplíny, který jim umožní odstraňovat překážky bránící přirozené expresivitě, k herecké interpretaci zpěvu a tance s důrazem na vědomé vytváření dramatické postavy v rámci muzikálového díla. Herecká tvorba vychází z hledání a objevování vlastní identity a spolu s rozvojem fantazie a osvojováním si různých hereckých technik přechází v hereckou tvorbu vědomou. Je vyučována v rozsahu srovnatelném s ateliéry činoherního herectví. Velký důraz je kladen na kvalitu verbálního projevu a to jak z hlediska technického, tak interpretačního, aby absolventi měli možnost uplatnění i v dalších hereckých disciplínách (rozhlas, dabing).

Studenti mají možnost získat maximum teoretických a praktických vědomostí a znalostí tak, aby možnost jejich uplatnění byla v praxi co nejširší.

Ateliér muzikálového herectví - doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.+

Vedoucí: MgA. Michal Zetel, Ph.D.

Odborný asistent: doc. Ing. David Strnad

Muzikálové herectví má ve třech ročnících studia stejnou hodinovou dotaci předmětu Herecká tvorba jako další specializace, Činohra a Fyzické divadlo. Výrazně navýšeny jsou ale hodiny pohybu, klasického, moderního a jazzového tance, a mezi volitelné předměty patří další pohybové disciplíny jako je žonglování, akrobacie, scénický šerm, step, street dance a jiné. Zpěv, individuální i ansámblový, je doplněn předměty intonace, sluchová analýza, beat box i hrou na hudební nástroje. Samozřejmostí je studium dějin českého a světového divadla a vzdělání v oblasti historie muzikálu.

Ateliér muzikálového herectví - Mgr. Petr Štěpán*+

Vedoucí: Mgr. Petr Štěpán

Pedagogové: Mgr. Miroslav Ondra

doc. Dagmar Klementová

Hlavním cílem ateliéru je, aby ze školy odcházeli absolventi – rozvinuté plnohodnotné osobnosti, které se herecky uchytí nejen v čistě muzikálových domech, ale také v divadlech všech druhů a velikostí. Ze studentů herectví by se měli stát herci s bravurně zvládnutým divadelním řemeslem, otevření a vnímající lidé s vyrovnanou dávkou sebevědomí i pokory. Výuka je koncipována tak, aby studentovi nabídla dostatečné množství předmětů ze všech tří hlavních oborů – tedy herectví, zpěvu a tance. Za hlavní součást výuky pedagogové považují hereckou tvorbu, které by mělo být věnováno nejvíc času. Je nesmírně důležité, aby byl student schopen hledat své vlastní „já“, poznávat sebe sama a dokázal sebe jako člověka zařadit do fungování světa okolo. Velký důraz je kladen na objevování vlastní spontaneity, na prohlubování imaginace a představivosti, na rozvoj fantazie a radosti ze hry jako takové. Tyto vnitřní dovednosti se nejlépe odkrývají pomocí technik tzv. dětské hry a kontaktní improvizace. Nezbytným předpokladem pro dobré fungování hereckého ročníků je také důležitá skupinová sounáležitost, která je rozvíjena pomocí technik společného muzicírování, na které je též kladen důraz. Pozadu ovšem nezůstává ani technika mluveného projevu, práce s textem – a to nejen dramatickým, která je zařazena do výuky už od prvních dní. Nesmí chybět ani vedení k teoretické reflexi a nezbytné herecké sebereflexi. Nejdůležitější je ovšem směřovat studenty k praktickému divadlu a uplatňování nabytých poznatků na jevišti.

*Otevírá se v akademickém roce 2021/22

PRAKTICKÉ INFORMACE

Přijímací řízení probíhá dvoukolově ze všech tří disciplín, tedy z části herecké, pěvecké a taneční. Komise nehledá skvělé tanečníky a zpěváky, ale talentované a otevřené uchazeče, kteří jsou schopni se dále vzdělávat. Během přijímacího řízení se zkoumají předpoklady pro studium, kreativita, pohybová a hlasová vybavenost.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2021/22

Čtyřleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0