TY+DF

Scénografie

Bakalářské studium

Dvouleté magisterské studium

Bakalářské studium Scénografie vzdělává umělce pro pozice v uměleckých a dalších kreativních průmyslech s důrazem na uplatnění v oblasti divadla, designu a autorské tvorby. Studenti získají znalosti historického a současného kontextu, schopnost vlastní interpretace a osobní i týmové umělecké tvorby. 
Magisterské navazující studium připraví umělce pro pozice v uměleckých a dalších kreativních průmyslech s důrazem na uplatnění v oblasti divadla, tance, filmu a vizuálního umění.

Foto: Archiv DF

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolventi bakalářského studia

jsou schopni vytvořit samostatné umělecké dílo, projekt, provádět výzkum uměním intelektuálně i prakticky, prokazují schopnost teoretické reflexe projektů v kontextu současného kulturního paradigmatu. Orientují se v uměleckém týmu a chápou technologické postupy, materiály a jejich aplikaci v umělecké praxi a výzkumu umění. Zvládají přípravu a realizaci uměleckých projektů v kulturních institucích, divadlech a galeriích napříč spektrem, od státních po nezávislé, v České republice i zahraničí.

Absolventi navazujícího magisterského studia

jsou umělci, tedy odborníci, kteří uplatňují své schopnosti a získané zkušenosti v praxi napříč kreativními průmysly. Prokazují praktické i teoretické znalosti v oblasti divadelní a filmové scénografie, designu kostýmu a oděvu, světelného designu, projekčních technologií a výstavnictví. Orientují se ve vývoji a současných tendencích v teorii umění, stejně tak v oblasti světelných technologiích a jejich ovládání. Při tvorbě scénografické vize umí pracovat s videem a projekcemi. Zvládají vytvořit, technicky zdokumentovat a prezentovat dramaturgickou a světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, eventu, show a podobně.

CÍL STUDIA

Cílem bakalářského studia je příprava kvalifikovaných umělců s důrazem na kreativní tvůrčí proces s vysokým stupněm uměleckých a interpretačních schopností v oblasti scénografie, kostýmu a tvorby režijně-dramaturgicko scénografických koncepcí.

Cílem magisterského studia je příprava kvalifikovaných umělců v celé šíři možností umělecké tvorby pro vrcholnou uměleckou praxi v uměleckých a kulturních institucích a dalších subjektech působících v sektoru kulturních průmyslů. Cílem je také podporovat absolventy, kteří se budou dále schopni věnovat teorii a reflexi umělecké tvorby v širším kontextu v rámci doktorského studia.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

  • Markéta Oslzlá
  • Anita Nemkyová
  • Marek Cpin
  • Linda Dostálková
  • Jan Matýsek

ATELIÉRY

Ateliér scénografie

Vedoucí: doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D.

Pedagogové: doc. Mgr. Jana Preková

Mgr. MgA. Pavel Borák

Mgr. Jitka Ciampi Matulová*

MgA. Matěj Sýkora

BcA. Adéla Szturcová

Webové stránky: http://scenografie-jamu.cz/atelier-scenografie

Ateliér je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření propojující tvorbu v prostoru, času a situaci. Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby sdružující současné výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální vyjádření tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů. Struktura výuky zahrnuje postupy směřující ke:

  • získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury a divadla jako profilujícího předmětu
  • analýze a interpretaci tématu (metodou asociačních řad)
  • zvládnutí výtvarných prostředků (grafika, malba, kresba, modelování, foto, video)
  • získání nutných technolog. základů (jevištní, kostýmní, výstavní a grafické technologie).

Syntézou těchto postupů je profilující ateliér se zaměřením na scénografii divadelní a televizní, kostýmní tvorbu, performance, instalaci, grafiku, výstavnictví s komerčním a kulturním zaměřením včetně reklamy.

*Otevírá ročník v akademickém roce 2024/25

PRAKTICKÉ INFORMACE

První kolo přijímacího řízení do bakalářského studia probíhá za přítomnosti posluchače a to na základě testu všeobecných znalostí, zadaných a realizovaných prací na místě a na základě předložených materiálů. Druhé kolo pak zajišťuje komise v interakci s uchazečem a to formou rozhovoru nad předem zadaným a na místě realizovaným tématem.

Přijetí do navazujícího magisterského studia vyžaduje především řádně ukončené bakalářské studium, prezentaci portfolia, předložení záměru dalšího studia, anotaci diplomové magisterské práce a záměr absolventského projektu. V prvním kole je na základě zaslaných materiálů posuzována osobnostní a umělecká zralost a provázanost v týmu. Ve druhém kole se pak v hovoru s komisí zjišťují odborné předpoklady.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Bakalářské studium: BUDE OTEVŘENO

Dvouleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0