TY+DF

Světelný design

Dvouleté magisterské studium

Ateliér světelného designu se snaží vzdělávat odborníky pro umělecké a technicko-provozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí. Studium dvouletého navazujícího magisterského programu je založeno na úzkém propojení dramaturgie, režie a scénografie při tvorbě základního prostorově-světelného konceptu divadelní inscenace. Student je veden k přemýšlení o světle v různých uměleckých kontextech. Ateliér je nejmladším ateliérem na Divadelní fakultě a jediným svého druhu v České republice.

Foto: Archiv ASD

ZÍSKANÝ SKILLSET

Absolvent prokazuje široké praktické i teoretické znalosti v oblasti světelného designu a projekčních technologií. Orientuje se ve vývoji a současných trendech světelných technologií a jejich ovládacích zařízeních, disponuje hlubokými vědomostmi historie a teorie světového a českého divadla a scénografie, prokazuje porozumění dalším divadelním a uměleckým oborům (režie, dramaturgie, scénografie) a má základy znalostí filmového, televizního a architektonického svícení, které dokáže rozšířit a uplatnit v uvedených oborech.

Díky tomu je schopen samostatně navrhnout, technicky zdokumentovat a prezentovat světelnou koncepci divadelní inscenace, filmu, výstavy, eventu apod. Samostatně navrhnout a připravit světelnou výstavu, show apod. od dramaturgické koncepce až po realizaci. Dokáže prakticky realizovat návrh světelné koncepce a ovládá světelné technologie v divadelním provozu i jinde. Je schopen při tvorbě světelné koncepce pracovat s videem a projekcemi a orientuje se v nejnovějších trendech ve vývoji osvětlovacích systémů a dokáže pracovat s moderními audio/video technologiemi.

Absolvent je kompetentní samostatně navrhnout světelný design inscenací všech žánrů (opera, taneční divadlo a balet, činohra, muzikál aj.), vytvořit světelnou koncepci v souladu s režijní a scénografickou koncepcí v tvůrčím týmu režisér-výtvarník scény a kostýmů – světelný designer. Je také schopný zpracovat světelnou koncepci ve vizualizačním programu do konkrétního typu divadelního prostoru s konkrétní scénografií a konkrétními světelnými zdroji a uvést ji s daným osvětlovacím týmem do praxe.

CÍL STUDIA

Cílem studia je v reakci na poptávku připravit odborníky v oblasti světelného designu a projekcí, kteří jsou samostatně činnými umělci s hlubokými znalostmi světelných technologií a technik s výrazným přesahem do scénografie, disponující širokou škálou vědomostí, které dokáží tvůrčím způsobem aplikovat zejména v oblasti divadelní tvorby.

Studijní plán vyvažuje teoretické znalosti a praktické dovednosti, stejně jako mu jde o rovnoměrné zastoupení technických a humanitních předmětů. Určité předměty jsou založeny na spolupráci s jinými ateliéry. Kromě pravidelné výuky pořádá ateliér workshopy, exkurze a semináře s českými i zahraničními odborníky z praxe. Studenti jsou motivováni k účasti na festivalech a konferencích. V rámci semestrálních úkolů spolupracují na projektech, stávají se součástí tvůrčích týmů, získávají cenné zkušenosti a kontakty. Absolventský projekt mají možnost uskutečnit v jednom ze školních divadel. Často se nabízí i možnost spolupráce nad rámec školních projektů.

ATELIÉRY

Ateliér světelného designu

Vedoucí: MgA. Vladimír Burian

Garant oboru: doc. MgA. Marie Jirásková Ph.D

Odborný asistent: Mgr. Pavla Beranová

Hlavní náplní Ateliéru světelný design je vzdělávat odborníky pro umělecké i technicko-provozní složky divadel, kulturních a uměleckých institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů, s prioritním důrazem na divadelní síť ČR i proces její transformace.

Studium dvouletého navazujícího magisterského oboru světelný design je založeno na úzkém propojení dramaturgie, režie a scénografie při tvorbě základního prostorově-světelného konceptu divadelní inscenace. Posluchač bude veden k uvažování o světle v různých uměleckých kontextech od počáteční dramaturgicko-režijní úvahy a vytváření režijní knihy, přes prostorově-scénografickou koncepci až k samotné realizaci. Syntézou těchto postupů se tento obor bude profilovat na světelný design v divadelní scénografii, bude se ale rovněž věnovat tvůrčímu využívání projekčních technik a technologií i tvůrčí práci se světlem v architektuře, audiovizuální, filmové a televizní tvorbě, performanci, instalaci, výstavnictví aj. s kulturním a případně i komerčním zaměřením, včetně reklamy.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Uchazeč o studium musí být absolvent nejméně bakalářského stupně studia s výtvarným, výtvarně-technickým nebo mediálním zaměřením a ve stanoveném termínu podat kompletní přihlášku ke studiu (portfolio vlastních tvůrčích prací se zaměřením na médium světlo., úvahu o předpokládané diplomové práci, strukturovaný životopis, kopii maturitního vysvědčení a diplomu, potvrzení o úhradě administrativního poplatku). V prvním kole, které probíhá bez účasti uchazeče, komise hodnotí zaslané podklady. Druhé kolo probíhá s uchazečem a má tři části – písemný test, pohovor nad vlastním portfoliem a diskuse o směřování a záměrech uchazeče během studia.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/25

Dvouleté magisterské studium: BUDE OTEVŘENO

TY+DF

0